जस्तो सरकार उस्तै जनता?

Like सरकार, Like जनता -------- like father, like son भने जस्तो। जस्तो सरकार उस्तै जनता?

Comments