Posts

Showing posts from January, 2008

अान्दोलन िक िनर्वाचन: मधेसी र जनजाित पार्टीहरूको एकीकरणको सवाल

मधेसी जनजाित अान्दोलनकालािग दलीय पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचनको अावश्यकता

दलीयपु्रणसमानुपाितकिनर्वाचनरबन्दुकधारीमधेसीसमुहहरूसँगअादरपु्रवकशान्ितवार्तानगरेअप्िरलमािनर्वाचननैहुननिदनेअडानमहन्थठाकुरलेिलनुभएकोछ। त्यसकोसमर्थनमामैलेदुईशब्दबोलेंपिन: मधेसी जनजाित अान्दोलनकालािग दलीय पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचनको अावश्यकता । तरत्यसपिछमैलेिवचारगरेंरमलाईलाग्योमधेसीजनजाितअान्दोलनकालािगत्योसबैभन्दाराम्रोबाटोनहुनसक्छ।

अिहलेकोव्यवस्थामाथुप्रैकमीकमजोरीछन्। ६०१जनाकोपिनकहींसंसदहुन्छनेपालजस्तोसानोदेशमा? समानुपाितककोफर्मुलाबुझीनसक्नुछ। िनर्वाचनक््षेत्रिनर्धारणगर्दाबखेडाहुन्छ। तरमधेसीरजनजाितअान्दोलनहुनुभन्दाअगािडअप्िरलक्रान्ितहुनुपर्यो। त्यसकोकारणकेत? भन्दाखेरीशक्ितभनेकोलोकतन्त्रमामतदाताकोमाहुन्छ। अबजानेभनेकोजनतामाहो।

भनेपिछगर्नेके?

नेपालमातीनकरोडजनसंख्याछ। त्यसमध्येडेढकरोडमतदाताहोलान्। त्यसमध्येएकक

मधेसी जनजाित अान्दोलनकालािग दलीय पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचनको अावश्यकता

Image
सबैभन्दा राम्रो उपाय हो दलीय पुर्ण समानुपाितक चुनाव। दलीय पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन र मधेसी बन्दुकधारी समुहहरूसँग अादरपुर्वक शान्ित वार्ता। सबै मधेसी र जनजाित पार्टीहरूले यी दुई मागकासाथ एउटा िनर्णायक अान्दोलन छेड्नुपर्यो। अन्तिरम संिवधानको चौथो संशोधनकालािग। यी दुई माग पुरा नगरे अप्िरलको घोिषत िनर्वाचन हुन निदने। राजाको नगर िनर्वाचनलाई जसरी परास्त गिरयो त्यसरी नै परास्त गर्ने।

जम्मा ३०० सीटकालािग दलीय पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन। पार्टीको िलस्टमा कमसेकम प्रत्येक तेस्रो नाम मिहला हुन पर्ने, त्यस बाहेक कुनै िनयम नहुने।

ज्वाला, गोइत अािद इत्यािदका सैिनकलाई क्यान्टोनमेन्टमा पुर्याउनुपर्यो, नत्र भने चुनाव कसरी हुन्छ? राजनीितक इमान्दारी देखाउने हो भने शान्ित वार्ता युँ हुन्छ।

दलीय पु्रण समानुपाितक िनर्वाचनमा नजाने हो भने, शान्ित वार्ता नगर्ने हो भने चुनाव अगािड मारकाट हुन्छ, चुनावका दौरान मारकाट हुन्छ र चुनावपिछ पिन मारकाट भइ रहन्छ।

शायद िगिरजाले त्यही चाहेको हो, तर मैले चाहेको त्यो होइन। मैले चाहेको शान्ित र प्रगित हो। िगिरजाले िहंसा र status quo चाहेको छ। पहाडी बाहुनले मधेसी, जनजाित, दिलत र मि…

ICG: Nepal: Peace Postponed

Kathmandu/Brussels, 18 December 2007

Nepal: Peace Postponed

I. Overview

Nepal’s progress toward lasting peace is seriously but not yet irreparably faltering. A further postponement of constituent assembly (CA) elections reflected the weak implementation of the November 2006 Comprehensive Peace Agreement (CPA) and lack of will to follow the agreed process. Leaders have now vowed to forge a new consensus and agreed to hold the elections by mid-April 2008 but have yet to address the problems that led to past postponements.

Suspicions among the parties – especially between Nepali Congress (NC), which dominates the government, and the Maoists, who remain outside – are echoed in ebbing public confidence: whatever promises they hear, most voters believe the politicians prefer to stay in power rather than face the electorate. All parties urgently need to inject new momentum into the peace process and take steps to win back trust and earn legitimacy. The international community can support them…