Posts

Showing posts from August, 2007

उपेन्द्र यादव: सरकार र फोरमबीच सम्झौता

Image
सरकार र फोरमबीच सम्झौता
उपेन्द्रयादवऐतिहासिकजनआन्दोलन०६२-६३कैनिरन्तरताकोरूपमाभएकोमधेसीजनताकोआन्दोलनकोभावनालाईहृदयंगमगर्दैमुलुकमालामोसमयदेखिमधेसी, आदिवासी/जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिमसमुदायसमेतविरुद्धकेन्द्रीकृतरएकात्मकराज्यद्वारागरिँदैआएकोविभेदकासबैरूपलाईअन्त्यगर्नरसमावेशीलोकतन्त्रतथासंघीयढाँचामाराज्यलाईपुनःसंरचनागर्दैमधेसीलगायतकासम्पूर्णनेपालीजनतालाईएउटैराष्ट्रियमूलप्रवाहमासमाहितभएरअघिबढ्नेवातावरणबनाउननेपालसरकाररमधेसीजनअधिकारफोरमबीचविहिवारनिम्नबमोजिमसम्झौताभएकोछ ।मिधेसआन्दोलनकोक्रममासहिदभएकालाईसम्मानगर्दैनिजकापरिवारलाईक्ष्ातिपूर्तिउपलब्धगराउनेसरकारीनिर्णयलाईतत्कालकार्यान्वयनगर्ने ।मिधेसआन्दोलनकोक्रममाघाइते, अन्ध-अपाङ्गभएकालाईराहतउपलब्धगराउनेरअझैउपचारहुनबाँकीरहेकाघाइतेलाईतत्कालऔषधोपचारकोव्यवस्थामिलाउने ।मिधेसआन्दोलनकोसिलसिलामाफोरमकानेतातथाकार्यकर्तामाथिलगाइएकामुद्दाखारेजगर्ने ।दिेशमायुगौंदेखिबहिष्करणमापारिएकामधेसी, आदिवासी/जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अपाङ्ग, अल्पसंख्यकसमुदाय, मुसलमानआदिसमुदायकोराज्यकासम्पूर्णसंरचनाकोसबैअङ्गरतहकासाथैशक्ति, साधनरस्रोतमासन्तुलित…

The Madhesi MPs And The Idea Of A New Party

Image
The Madhesi MPs who shut down the parliament for a month when they found out the ruling class had gerrymandered the 116 constituencies in the Terai so as to ensure the defeat of all current Madhesi MPs have been talking for months now to launch a regional political party. I have been in touch with some of the key figures in the discussions. I think that is their best option. I would even like to suggest a name: Madhesi People's Party. MPP. Or they could go for a more neutral name like Janata Dal to also attract the Dalit and the Janajati. But I think their chances of reaching out to the Pahadi Dalits and the Janajati is better once they are inside the constituent assembly.

The Madhesi Kranti was bigger than the April Revolution. The November election is going to be bigger than the Madhesi Kranti. The Madhesi people are awake now. There is going to be a pro-Madhesi wave in the Terai. The Madhesi MPs have the option to ride that wave by launching a regional outfit. The sooner they ma…

तराई बन्द नहीं संगठन िवस्तार किरए

Image
तराईबन्दकरनेसेपहाडीसत्ताधारीयोकोनोक्साननहींहोताहै। वोलोगतोकाठमाण्डुमेंमजेसेबैठेहैं। मधेशीक्रान्ितकेदौरान२१िदनजोतराईबन्दहुईवोएकअलगबातथी। वैसी क्रान्ित एक जुगमें एक बार होती है।

एमालेकोपुर्णसमानुपाितकिनर्वाचनचािहए। माअोवादीकोपुर्णसमानुपाितकिनर्वाचनचािहए। वोदोनोएकहोजाएतोदेशकोपुर्णसमानुपाितकिनर्वाचनिमलजाएगी। अन्तिरमसंसदकीअंकगिणतहीउसिकिसमकीहै। लेिकनवोलोगएकनहींहोंगे। काहेतोवोलोगबाहरसेपुर्णसमानुपाितकिनर्वाचनकानारालगारहेहैं, िदलसेनहीं। नौटंकीकर