Posts

Showing posts from March, 2008

मधेसी पार्टीले सीट तालमेल नगरेको राम्रै हो

Image
मधेसीपार्टीलेसीटतालमेलनगरेकोराम्रैहो

मधेसीअान्दोलनमासाथरहेकातीनमधेसीपार्टीलेसीटतालमेलनगरेकोनराम्रोभन्निमल्दैन।त्योकदमचतुरकदमहो।अाफ्नोपार्टीकोउम्मेदवारनैनरहेकोक्षेत्रमासमानुपाितकिनर्वाचनकालािगमतमाग्नगार्होहुन्थ्योनत्रभने।तीनपहाडीपार्टीलेपिनतसीटतालमेलगरेकाछैनन्।

माअोवादीलेलोकतन्त्रअझपिनिसकेन

माअोवादीकोगुण्डागर्दीकासमाचारहरूअाइरहेकाछन्।माअोवादीनेतृत्वलेएक्लैबहुमतल्याउनेसपनािकनदेखेको? एक्लोबहुमततकुनैपिनपार्टीकोअाउँदैन।२०% भन्दाबढीमतकुनैपिनपार्टीलेल्याउनेवालाछैन।माअोवादीलेिहंसाअझैत्यागेकोछैनभनेरनैएमालेलेमाअोवादीसँगचुनावीसीटतालमेलनगरेकोहो।अिहलेमाअोवादीएमालेकोएकितहाइपिनछिकछैन।गुण्डागर्दीगरेमामाअोवादीकोमतप्ितशतह्वात्तघटेरजान्छ,

मधेशी पार्टीले तराईका दिलत र मिहलालाई िचनेनन्

Madhesi parties flout constitution on gender balance Kantipur the MPRF has fielded just 3 (2.85%) women candidates out of a total 105 under the FPTP, whereas the TMDP has fielded 4 (4.16%) out of a total 96 candidates and the SP 5 (5.3%) out of a total 93. ....... Women and Tarai Dalits remain the most disadvantaged groups in the southern plains. Despite tall rhetoric about equality, the Madhesi parties have fielded disproportionately fewer Dalit candidates. ..... Tarai Dalits make up 24% of the total Madhesi population but only 3 % of TMDP candidates are from this group. The MPRF and SP are even worse; they, have fielded only 0.9% and 1% Dalits respectively. ...... High caste Tarai Brahmins and Yadavs dominate the candidacy lists of these Madhesi parties. ...... Yadavs, who are just 11.75% percent of the Madhesi population, make up 29.5% of the MPRF list, while TMDP has fielded 19.7% Yadhavs and the SP 19.3% . ......... Tarai high castes, which make up just 3.6 percent of the…

पाँच बुँदा, पाँच चुनाव

Image
पाँचबुँदा

(१) राष्ट्रपितकोप्रत्यक्षिनर्वाचन

योअमेिरकनिसस्टमहोइन, तरअमेिरकाकाप्रगितशीलहरूलेपिनचाहेकोकुराहो।अमेिरकामाराष्ट्रपितकोप्रत्यक्षिनर्वाचनभएकोभएसन्२०००माअलगोरराष्ट्रपितहुन्थ्यो।

राज्यकातीनअंगकार्यपािलका, िवधाियका, न्यायपािलका।तीतीनबीच़ separation of powers हुनुजरूरीछ।

राष्ट्रपितकोप्रत्यक्षिनर्वाचनतगर्नेतरसंसदलेप्रधानमन्त्रीपिनचुन्नेमाअोवादीकोसुझाव, भारतमाजस्तोराष्ट्रपितचुन्नेतरप्रधानमन्त्रीकोप्रत्यक्षिनर्वाचनगर्नेएमालेकोप्रस्तावअचम्मकोछ।राष्ट्रपितभएप्रधानमन्त्रीिकनचािहयो? प्रधानमन्त्रीभएराष्ट्रपितिकनचािहयो? संसदकोसभामुखहुन्छ, राष्ट्रपितअथवाप्रधानमन्त्रीहोइन।

पिहलोराउण्डमाकुनैपिनउम्मेदवारले५०% भन्दाबढीमतनल्याएसबैभन्दाबढीमतल्याउनेदुईजनाबीचदोस्रोराउण्डकोिनर्वाचनहुन्छ।राष्ट्रपितलेचारवर्षशासनगर्छ।

(२) ७५िजल्लाकायम, चारराज्य: कोशी, गण्डकी, कर्णाली, तराई

७५िजल्लालाईफाल्नुभनेकोदेशलथािलङहुनुहो।जातीय, भािषकराज्यहरूखडागर्नुसंभवपिनछैन, रगर्नुपिनहुँदैन।दोस्रोमधेसीक्रान्ितलेपुरातराईलाईएकराज्यबनाउनेग्यारण्टीगरेरदेशलाईगुणलगाएकोछ।तराईभनेकोजातीयहोइन, भौगोिलकराज्यहुनेछ।बाँकीराज्यहरूपिनभौगोिलकहुनुपर्नेबाध…