Posts

Showing posts from 2006

One Communist Party, One Congress Party, Total Two Parties

Image
Janata Dal Constitution (August 8, 2005)

If all communist parties are going to become one, as they should, I think all the other parties in the ring should unify and become one, namely the Nepali Congress. Unification is easy. All you have to do is hold a convention. You get to keep the party name, and get rid of the party constitution, and adopt this one: Janata Dal Constitution. The democratic process decides all leadership questions. You start from scratch.

Ha, a two party system in Nepal, Nepali Congress, Nepal Communist Party.

The Madhesis are going to have to get one person, one vote democracy for this to work. One parliamentary seat for every 100,000 people. One wada for every 1,000 person.

But I am all for it. For now it feels a little too conceptual, a little too imaginative. It is hard enough for the communists to get their act together. But if they manage to do it, the rest of the parties are going to come under immense pressure. And if they don't all become one party, that…

िफर से कह दो एक बार इन्िकलाब

Image
िफर से कह दो एक बार इन्िकलाब
मधेशके िमट्टीकी कसम
तूफान खडी कर दो
ले लो कब्जे में
झापासे कञ्चनपुर
एक क्रान्ित िफर से कर दो

बगावत हो जाएगी
छयालीस सालकी बात थी
गजेन्द्र बाबुने कहा
पहाडी राजाने पहाडीयोको प्रजातन्त्र िदया
हमें क्या िदया
एक क्रान्ित िफर से कर दो

लोकतन्त्रकी बात करते ये पहाडी
लेिकन उनके लोकतन्त्रमें
एक व्यक्ित एक मत नहीं होता
नहीं तो बराबर जनसंख्या पर
संसदीय सीटे होती
एक क्रान्ित िफर से कर दो

सात सालमें मधेसीको बन्दूक थमाया कृष्ण प्रसादनें
क्रान्ित की मधेसीके कन्धे पर बन्दूक रखके
छयालीस सालमें प्रधानमन्त्री बना तो उसने कहा
मधेसी कायर होते हैं
इसी िलए नहीं भर्ती करते हम सेना में
एक क्रान्ित िफर से कर दो

दश साल पहले पहाडीयोनें अाँकरा बनाया
बयालीस लाख बगैर नागिरकता पत्रके हैं
अाज वो दश साल बाद तीस लाखको नागिरकता पत्र
देने जा रहे हैं
ऐसी बर्ताब रही तो टूट जाएगी देश
एक क्रान्ित िफर से कर दो

िकसी भी मानवको नागिरकता पत्रसे वञ्िचत करना
मानव अिधकारका हनन है
िलखा है मानव अिधकारके घोषणापत्रमें
लेिकन पहाडी मानव अिधकारवादी संगठनें
चूं नहीं बोल्ते
एक क्रान्ित िफर से कर दो

पृथ्वी शाहके राजा बननें से हजारो साल पहले
एक राजा जनक…

The Idea Of One Communist Party In Nepal

Image
Maoists to leave Prachandapath for communist unity NepalNews Ram Bahadur Thapa a.k.a. Badal has said that the party is ready to leave its political line of Prachandapath for unity among all communist parties. ...... there is no need of being separate communist parties as they are one in certain principles ..... “We have proposed a new ideological base for unity.” ..... there is a need of forming republican front with non communist parties and unity among all communist parties. ...... elections of the constituent assembly may not be held in mid-June 2007 due to delay in promulgating interim constitution and forming interim government. ...... they have agreed to re-establish police posts only after formation of interim government, adding, “If the government does not move as per the agreement it might invite confrontation.”I think that the idea is fabulous. I hope it gets carried out. The only founding principle can be that of one person, one vote. Hold unity talks, then organize a co…

पहाडी मधेशी दंगा

Image
पहाडी मधेशी दंगा, मधेशी जनजाित गठबंधन, र िनर्णायक, अिहंसात्मक अन्ितम अान्दोलनको खाँचो
नेपालगंजमा भएको पहाडी मधेशी दंगाको नैितक िजम्मेवारी मुख्य रूपले सयौं वर्षदेिख रहेको सामन्ती सामािजक िवद्वेशलाई जान्छ। त्यसको िजम्मेवारी महेन्द्रको बाङगोिटङगो तथाकिथत राष्ट्रवादलाई जान्छ जसले नेपालका मधेशीलाई नेपाली नै भन्ठान्दैन। र त्यसको िजम्मेवारी काँग्रेस र एमालेमा व्याप्त बाहुनवादलाई जान्छ जसले २०४६ पिछ िनरन्तर त्यही महेन्द्रवादी राष्ट्रवादलाई बढावा िदयो र अिहले पिन िदइराखेको छ। र केही हदसम्म त्यसको िजम्मेवारी सामािजक न्यायको पिवत्र अान्दोलनमा होिमएका ती नेताहरूलाई पिन जान्छ जसले अाफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई िदनुपर्ने अिहंसाको प्रिशक्षण िदनबाट चुिकरहेका छन्। तर त्यस दंगाको व्यवहािरक िजम्मेवारी त स्थानीय प्रशासनलाई नै जान्छ। एउटा राजनीितक पार्टीको िवरोध कार्यक्रम समाप्त भइसकेको भोिलपल्ट शुरू भएको दंगामा स्थानीय गुण्डा, लफङगा, प्रितक्िरयावादीको हात रहेको स्पष्ट देिखन्छ।

र यस दंगाको िजम्मेवारी केही हदसम्म काठमाण्डुको बाहुनवादी िमिडयालाई पिन जान्छ। अप्िरल क्रान्ितको कर्णधार, एउटा िजम्मेवार राज…

सद्भावना रोडम्याप

Image
सद्भावना रोडम्याप

नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी सद्भावना बन्न सक्छ िक सक्दैन? बन्न सक्छ भने कसरी?

पार्टी एकीकरण

बद्री मण्डललाई अर्को सद्भावना फ्याक्शनले फािलसकेको अवस्थामा सद्भावना अानन्दीका नेताहरूले पार्टी एकीकरणकालािग पहल गर्नु जरूरी भएको छ। सद्भावना अानन्दी बिलयो अवस्थामा छ। एकीकरण नगरे बढी बेफाइदा अर्को फ्याक्शनलाई छ। त्यसैले सद्भावना अानन्दीले महानता र बडप्पन दर्शाउनु जरूरी छ। काँग्रेस एकीकरण हुनेवाला छैन। त्यो एउटा थािकसकेको पार्टी हो। काँग्रेसको मुख्य बेस नै तराई रिहअाएको िथयो। फुटेको काँग्रेसलाई जुटेको सद्भावनाले बढी राम्रोसँग धक्का िदन सक्छ।

हृदयेशको मार्क्सवाद

हृदयेश त्िरपाठी भनेको पिहला कम्युिनष्ट मान्छे। एमालेले तराईमा अाफ्नो बेस केको अाधारमा बनाएको छ भन्ने कुरा हृदयेशले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। सद्भावना काँग्रेस जस्तै मध्यम वर्गीय मधेसीहरूको पार्टी रिहअाएको छ। त्यसरी काम चल्नेवाला छैन। सद्भावनाले गरीबी रेखामुिन रहेका मधेसीहरूलाई गरीबीलाई नै मुद्दा बनाएर कसरी अगािड बढ्ने भन्ने बारे सोंच्नुपर्यो। एमालेलाई कम्पीिटशन िदनुपर्यो। हृदयेशले अाफ्नो कम्युिनष्ट पृष्ठभूिमलाई दबाउने होइन…

नेपालमा दमजम अान्दोलनको अावश्यकता

Image
राजाले अाफुखुशी, स्वेच्छाले तानाशाही समाप्त गरेको होइन। अान्दोलन गर्नुपर्यो, अिन बल्ल राजाको दादािगरी समाप्त भयो। त्यस्तै बाहुन, क्षेत्रीले दिलत, मधेशी, जनजाितलाई र पुरुषले मिहलालाई स्वेच्छाले समानता िदने छाँटकाँट मैले देिखरहेको छैन।

संिवधान सभामा २०५ सीट बराबर जनसंख्यामा बाँिडनुपर्थ्यो, तर त्यसो गिरएन। मधेसीलाई भोट खसाल्न त िदने तर समानता निदने षडयन्त्र हो त्यो। मिहलालाई ३३% अारक्षण भिनयो, तर खै त अन्तिरम संसदमा त्यो ३३%? जताततै उनै बाहुन क्षेत्री लोग्नेमािनसहरूको अनुहार देिखन्छ। संिवधान सभाको चुनावमा दिलत, मधेशी, जनजाित र मिहलालाई अारक्िषत िनर्वाचन क्षेत्रहरू िकटान गिरनुपर्थ्यो। खै त?

होइन यिद संिवधान सभामा २०५ जित सीट प्रत्यक्ष िनर्वाचन, २०५ जित सीट समानुपाितक िकिसमले अाउने हो, १६ जित प्रधानमन्त्रीले मनोिनत गर्ने हो र मिहलाले ३३% पाउने हो भने मिहलाले ४२५ चानचुन सीट मध्ये १४० सीट जित पाउनुपर्यो। २०५ सीट प्रत्यक्ष िनर्वाचनबाट अाउँदा एउटा पिन मिहला नअाउने हो भने त्यो १४० सीट २०५ समानुपाितक सीट र प्रधानमन्त्रीको १६ सीटबाट अाउने हो िक?

मिहलालाई ३३% त भिनयो तर त्यसिभत्र सबै बाहुन क्षेत्री म…