Posts

Showing posts from November, 2007

पुर्ण समानुपाितक िनर्वाचन िवरूद्धका कुतर्कहरु

Image
कुतर्कनम्बर१:पुर्णसमानुपाितकमागएव्यक्ितस्वतन्त्रताहराउँछभन्छ।

जवाफ:इजरायलमाहराएकोछतव्यक्ितस्वतन्त्रता?

कुतर्कनम्बर२:स्वतन्त्रउम्मेदवारउठ्नपाउँदैनपुर्णसमानुपाितकमा।

जवाफ: िकनउठ्नपाउँदैन? अवश्यपिनउठ्नपाउँछ। स्वतन्त्रउम्मेदवारकोपिनचुनाविचन्हहुन्छ। एउटासीटिजत्नेजितभोटल्यायोभनेिजत्छउसले।

कुतर्कनम्बर३:पुर्णसमानुपाितकमागए complications बढेरजान्छभन्छिगिरजा।

जवाफ:यथार्थउल्टोछ। अिहलेकोिमस्रीतमाबरुधेरै complications छन्। िनर्वाचनक्षेत्रिनर्धािरतभएकोछैन। एकचोिटिनर्धािरतगर्दात्यत्रोबबालभयो। फेिरिनर्धािरतगर्दाअर्कोबबालहुन्छ। िमस्रीतिभत्रको५०% समानुपाितककोफर्मुलाअिहेलेसम्मकसैेलेबुझेकोमैलेपाएकोछैन। भन्नुकोअर्थत्यसअनुसारकोिन्रवाचनभइसकेपिछकुनसीटकसलेिजत्योत्योठम्याउननैछमिहनालाग्छ। पार्टीहरूकोअाफुअाफुमाझगडापर्छ। पुर्णसमानुपाितकमात्योझगडापर्दैन। पुर्णसमानुपाितकमािमस्रीतमाजस्तोदुईवटाहोइनएउटामात्रब्यालटहुन्छ। दुईवटाब्यालटलेजनतालाईझुक्याउँछ। एउटाब्यालटभएकोराम्रो।

कुतर्कनम्बर४:पुर्णसमानुपाितकमागएसेन्सस्गर्नुपर्नेहुन्छपिहला। त्योसेन्सस्गर्न५वर्षलाग्छ। अिनचुनावकिहलेहुने?

जवाफ:सेन्सस्गर्नपर्दैन। अिहलेकोमतदातानामावलीको…

प्रभाकर, लीलामिण, अाले मगरलाई भेंट्दा

Image
http://www.prashanttamang.usसुरेसअालेमगरजीिसनीयरमान्छेहुनुहुँदोरहेछ। २०४७मानैअािदवासीजनजाितमहासंघखोलेकोमान्छे। अनुहारपिनकर्माग्याल्जेनशेर्पाजस्तोजस्तो। कर्माचािहंअिलउमेरढलेकोिवद्यार्थीनेताजस्तो। प्याट्टप्याट्टबोिलहाल्ने। सुरेशजीचािहंप्रोफेसरजस्तो। Measured tone माबोल्ने। वहाँकोकेकितपढेलेखेकोमलाई background थाहाभएन, तरवहाँिवद्वानमान्छेभन्नेकुरात्यसैथाहाहुन्छ। जनजाितकोजुन stereotype प्रितपािदतगिरएकोछनेपालीमनरमष्ितष्कमा, सुरेशजीत्यसमाठ्याक्कैिफटनहुने। वहाँनेपालकोराष्ट्िरयस्टेजमाअबकमसेकमएकदशकदेिखनुहुनेछजस्तोलाग्छमलाई। त्योजनजाित, मधेशीरदिलतरमिहलाकालािगराम्रोसमाचारहो।

Suresh Ale Magar, Prabhakar, Lilamani Pokhrel, Pari Thapa, November 25
Video: Prabhakar, Suresh Ale Magar, Lilamani Pokharel, Pari Thapa


िवश्वअािदवासीजनजाितमहासंघकोनेतृत्वमाअिहलेकर्मा, नेपालमात्यसैपदमाअोमजी। तरतीदुवैले