Posts

Showing posts from February, 2008

मधेसी मोर्चालाई सत्तामा पुर्याउने तिरका

Image
पिहलोतिरका: तराईमातीनमधेसीपार्टीले Sweep िदने

एक मधेस एक प्रदेश अब काँग्रेस, एमाले र माअोवादीले पिन मािनसकेको अवस्थामा त्यो नारा मात्रकोबलमा तीन मधेसी पार्टी चुनावमा जान िमल्दैन। तर त्यो नारा प्रमुख नारा हुन्छ नै। अझ पिन तीन पहाडीपार्टीले चुनावपिछ चुितया व्यवहार गर्न सक्छन्। त्यसप्रित सावधान हुनैपर्छ। नत्र भने पोहोरको मधेसीक्रान्ितका शहीदलाई शहीद मान्ने त पोहोर पिन भनेको हो पहिरयाहरूले। फेिर अान्दोलन गर्न पर्यो त।

मधेसी अान्दोलनले प्राप्त गरेको िवजयलाई संस्थागत गर्न मधेसी अान्दोलनको नेतृत्व गर्ने तीन मधेसीपार्टीलाई िजताउनु अावश्यक भएको भनेर भन्न सक्नुपर्यो जनतालाई।

शत प्रितशत सीट तालमेल गर्ने हो र एउटै सामुिहक मेिनफेस्टोकासाथ जाने हो भने तीन मधेसी पार्टीलेतराईमा स्वीप िदने ठुलो संभावना छ। त्यो मेिनफेस्टो संिछप्त र स्पष्ट हुनुपर्छ। छ बुँदाले अान्दोलन सफलपार्यो। पाँच बुँदाले चुनावी िवजय ल्याउँछ।

# राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचन।
# ७५ िजल्ला कायम। चार राज्य: कोशी, गण्डकी, कर्णाली, तराई।
# उपल्लो सदनकालािग दलीय समानुपाितक िनर्वाचन, कमसेकम िलस्टमा प्रत्यके तेस्रो नाम मिहलाहुनुपर्ने गरी।
# तल्लो …

मधेसी अान्दोलनले अब चुनाव िजतेर देखाउनुप्रछ

Image
तीनमधेसीपार्टीलेशतप्रितशतसीटतालमेलगर्नुपर्छ

प्रत्यक्षिनर्वाचनकालािगतराईमारहेकासम्पुर्णसीटहरूकालािगतीनमधेसीपार्टीहरूलेशतप्रितशतसीट तालमेल गर्नुपर्छ। ११६ सीट छन् जम्मा। ३० सीट महन्थ ठाकुर, ३० सीट राजेन्द्र महतो, ३० सीट उपेन्द्र यादव, १० सीट िकशोर िवश्वास। बाँकी १६ सीट अन्य साना पार्टीहरूलाई र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई। जस्तै अानन्दी समुह, िवश्वास समुहको दिलत पार्टी।

छ बुँदा: मधेसी अान्दोलनको िवजयको प्रमुख कारण

छ बुँदाले मधेसी अान्दोलनलाई स्पष्टता िदयो। त्यसैले िवजय प्राप्त भयो। त्यस िवजयबाट पाठ िसक्नुपर्छ र अब चुनावी िवजय प्राप्त गर्ने तर्फ सोंच्नुपर्छ।

सामुिहक मेिनफेस्टो
राष्ट्रपितको प्रत्यक्ष िनर्वाचन।७५ िजल्ला कायम। चार राज्य: कोशी, गण्डकी, कर्णाली, तराई।उपल्लो सदनकालािग दलीय समानुपाितक िनर्वाचन, कमसेकम िलस्टमा प्रत्यके तेस्रो नाम मिहला हुनुपर्ने गरी।तल्लो सदनकालािग ७५ िजल्लामा multi member proportional election, यहाँ पिन मिहलालाई एक ितहाईवाला कुरा लागु हुने गरी।
संसदीय चुनावमा मत ल्याए अनुसार समानुपाितक राज्यबाट नै प्रत्येक पार्टीले पैसा पाउने, अरु चन्दा उठाउन नपाउने।
Meeting Ground Betwee…

िगिरजा नेपाललाई स्री लंका बनाउन चाहन्छ

Image
Army Mobilization को हौवा

Army mobilize हुनुभनेकोनेपालकोशान्ितप्रक्िरयासमाप्तहुनुहो।त्योएउटानयागृहयुद्धकोशुरुवातहुनेछ।रत्योगृहयु्दधिवगतकोभन्दाभयानकहुनेछ।

मधेसी अान्दोलनको ताकत

मधेसीअान्दोलनलेनचाहेमाअप्िरल१०कोचुनाविबथोिलन्छ।लोकतान्त्िरकशक्ितहरूलेराजाकोनगरिनर्वाचनिबथोलेझैं, सामािजकन्यायकाशक्ितहरूलेपहाडीबाहुनहरूकोचुनाविबथोल्नेअवस्थाअाउनसक्छ।

चुनाविबथोल्नेिकनिबथोल्नेभन्नेिनर्णयमधेसीअान्दोलनकालािगएउटाराजनीितकिनर्णयहो।त्यो technical प्रश्नहोइन।िबथोल्नसक्नेताकतअवश्यपिनछ।

मधेसी अान्दोलन चुनाव चाहन्छ

देशमासबैभन्दाबढीचुनावचािहएकैमधेसीसमुदायलाईहो।तरराजाकोचुनावीनौटंकीभन्दाकेहीिभन्नछैनपहाडीबाहुनहरूकोचुनावीनौटंकी।मधेसीअान्दोलनलेचाहेको meaningful election हो।त्यसचाहनालाईअलोकतान्त्िरकरराजावादीभन्नखोज्नुसरासरमुर्खताहो।मधेसीसमुदायलेखोजेकोसामािजकन्यायरसमानताहो, राजा होइन। राजा खुदले राजा नचाहेको अवस्था अाइसक्यो देशमा। मधेसी समुदायलाई राजा चािहयो भनेर गलत हल्ला फैलाउने बाहुनहरूको िनयत ठीक छैन।

एक मधेस एक प्रदेशको नारामा Compromise

तराईका सबै िजल्ला िमलाएर एउटा राज्य बनाउने, तर त्यस राज्यको नाम मधेस नराख्ने, त…

Compromise हुन सक्छ

Image
बराकको Campaign

मन्युयर्कशहरकोबराककोसबैभन्दापुरानो, सक्िरयसहयोगीहरूमध्येकोएक।िवगतदुई-चारमिहनािवशेषगरीिनकैसमयिदएँ।अप्िरलक्रान्ितरपोहोरकोमधेसीक्रान्ितकाताकामनेपालकोराजनीितमाजितिभजेकोिथएँत्यितअिहेेलेिभज्ननभ्याएकोअवस्थापर्यो।तरजितनैव्यस्तभएपिनिदनमाएकपटकनेपालकोसमाचारअनलाइनसरसर्तीहेरेकैहो।

बराककालोमान्छेअमेिरकाकोराष्ट्रपितहुनुभनेको५००वर्षकोिवश्वइितहासतख्तापलटहुनुहो।रबराकलेचुनाविजत्नेमलाईतएकवर्षअगािडस्पष्टभएकोहो, दुिनयालाईअबस्पष्टभइसक्यो।बराककोबाउकेन्याको।केन्यामापिननेपालमाजस्तैपहाडीमधेसीछ।लाउभनेकोमधेसी, िककुकुभनेकोपहाडी।बराकभनेकोलाउ।बराककेन्यामालाउ, मनेपालमामधेसी।

छ बुँदा

मधेसीअान्दोलनलेछबुँदामागअगािडसारेकोछ।तीसबमागजायजछन्।तरतीमध्येपाँचमागअिहेलेतुपुराहुनुपर्छभनेमधेसराज्यकोस्थापनाभनेकोअिहलेहुनेकुराहोइन।कलमचलाएरराज्यस्थापनाहुँदैन।राज्यस्थापनागर्नकेहीवर्षलाग्छ।

मुख्य कुरा: संिवधान सभा

समानुपाितकिनर्वाचनकालािगराष्ट्िरयपार्टीहरूलाईलागुहुनेफर्मुलासबैपार्टीलाईलागुहुनेकुरासहीहोइन।प्रत्यक्षिनर्वाचनमा२०% भन्दाकमसीटमालड्नेपार्टीलाईसोलागुनहुनेप्रावधानछक्यारे।फोरमलेत्यसलाई५०% बनाउभनेकोछ।त्यसलाई३०% मालानेिक? त…

िगिरजाले संघीय सरकार के हो भन्ने कुरा नबुझेको हुनुपर्छ

Image
एकमधेसएकप्रदेश

एकमधेसएकप्रदेशकोनाराकासाथअगािडबिढरहेकोमधेसअान्दोलनलाईिगिरजालेअपमानगरेकोछ।मधेसनामकोराज्यकोस्थापनाहुनुभनेकोदेशटुट्नुहोभनेरिगिरजालेभनेकोछ।मधेसीभनेकोनेपालीहोइन, भारतीयहो, भोिलकोहीमधेसीयिददेशकोप्रधानमन्त्रीहुन्छभनेनेपालिसक्िकमबन्छ, यािदइत्यािदकुरात्योसबैिगिरजाकोब्रह्माण्डिभत्रपर्छ।त्यो anti-Madhesi prejudice हो।त्यहीसोंचकाकारणिगिरजाले१५वर्षजितअगािडसंसदबरूभंगगर्यो, तरिनिधलाईप्रधानमन्त्रीबन्निदएन।

हत्यारा िगिरजा

शान्ितपुर्णअान्दोलनमािथिगिरजालेबर्बरदमनगरेकोछ।िगिरजामारकमलथापामाअबकेफरकबाँकीरह्योत?

छ पहाडी पार्टी

मागजितसबजायजछन्।सातपार्टीसरकारअबहुँदाहुँदाछपार्टीसरकारभइसक्यो।त्योछपहाडीपार्टीसरकारलेखुरुखुरुमधेसअान्दोलनका

माअोवादीको गणतन्त्रको माग जस्तै हो मधेस राज्यको माग

Image
एकमधेस, एकप्रदेशकोनारामधेसीअान्दोलनकोमुलनाराहो।त्योमागपुरानभएसम्ममधेसीअान्दोलनजारीरहन्छ।योतिसद्धान्तकोकुराहो।िसद्धान्तमानछलफलहुन्छ, नकुनैिकिसमको compromise हुन्छ।

अप्िरलक्रान्ितलेलोकतन्त्रकोमुद्दामा compromise गरेन।मधेसीअान्दोलनलेएकमधेस, एकप्रदेशकोमुद्दामा compromise गर्नेवालाछैन।माअोवादीलेगणतन्त्रकोमुद्दामा compromise गरेन।त्योअडानसहीिथयो।

नेपालमा४०% जनसंख्यारहेकोमधेसीसमुदायनेपालिभत्रबस्नसक्छभनेभोिलकोमधेसराज्यमात्यहाँ४०% जनसंख्यारहेकोपहाडीसमुदायत्यसराज्यमािकनबस्नसक्दैन?

मधेसराज्यकोअवधारणाप्रितसत्तामारहेकासातवटैपार्टीसहमितदेखाउनेगरीअगािडअाउनुपर्यो।त्योकदमनिलनेहोभनेिगिरजाकोचुनवाकोपिनत्यहीहाल