तेल र ग्यास को लाइन बाट निस्क र सिंह दरबार घेर

तेल र ग्यास को लाइन बाट निस्क र सिंह दरबार घेर। तेल र ग्यास को लाइन मा बसेर तेल र ग्यास पाइँदैन। सिंह दरबार घेरे तेल र ग्यास पाइन्छ। सिंह दरबार घेर। बालुवाटार घेर। एक लाखले घेर। समाधान त्यो हो।
Comments