यो संविधान संसोधन गर्छु भन्नु बयल गाड़ा चढेर अमेरिका पुग्छु भन्नु हो

यो संविधान संसोधन गर्छु भन्नु बयल गाड़ा चढेर अमेरिका पुग्छु भन्नु हो। यो सरकार, यो संविधान, यो संसद --- टाटा बाई बाई।


Comments