क्वॉटि

Jiba Lamichhane: क्वॉटि जस्तो सबै जाती मिलेर स्वादिष्ट हुन सकोस् हाम्रो नेपाल ! शुभकामना तागाधारी र ईच्छाधारीहरूलाई !१२५ जातजाति समेट्न सकिन्छ
Federalism, Centripetal Force, Centrifugal Force

Comments