अंगीकृत

अंगीकृत भनेको दोस्रो दर्जा को नागरिक भनेको नेपालमा।अमरेश गोलघर होइन बामे हेग पुग्छ http://demrepubnepal.blogspot.com/2015/08/blog-post_417.html
१०० डिग्री फ्यारेनहाइट http://demrepubnepal.blogspot.com/2015/08/blog-post_455.html

Comments