काठमाण्डु जागनु पर्यो

स्वायत्त काठमाण्डु प्रदेश का लागि काठमाण्डु जागनु पर्यो।

Comments