खुम बहादुर बुढो सठियाएछ

लाग्नेलाई midlife crisis लाग्छ, यसलाई old age crisis लागेछ। खुम बहादुर बुढो सठियाएछ
Comments