मधेसी भारतीय हो भने

मधेसी भारतीय हो भने मधेसी नेपालमा दोस्रो दर्जाको नागरिक किन छ? भारत त बड़ो पावरफुल देश हो।


Comments