जसको सही को महत्त्व छैन उसको सालिक को के महत्त्व?

गिरिजा को सालिक ढालेको सुशील ले हो

जसको सही/हस्ताक्षर/ऑटोग्राफ को कुनै महत्त्व छैन उसको सालिक को के महत्त्व?
Comments