पहिला सहमतिको संविधान अनि मात्र सहमतिको सरकारपहिला सहमतिको सरकार बनाएर त्यसपछि सहमतिको संविधान बनाउने प्रयास Horse Before The Cart हुनेछ।

चार चौथाईको संविधान, चार चौथाईको सरकार

Comments