Sunday, March 13, 2016

पहाड़ लाई उपनिवेश बनाउनु नपरोस्

२१ औं शताब्दी हो भनेर मात्र मधेस आंदोलनले समानता र बराबरीको कुरा गरेको हो। होइन भने भारत, चीन, अमेरिका, रूस सबको साथ मधेस आंदोलन लाई प्राप्त भएको यो अवस्थामा मधेसले चाहने हो भने पहाड़ मधेसको उपनिवेश बन्छ। मधेस आंदोलन ले समानता मागेको सबै का लागि हो। पहाड़ का लागि पनि हो।


No comments: