Tuesday, January 05, 2016

माधव नेपालको घरमा ढुंगा मूढा भयो भन्दैमा सेना परिचालन?

नेताले आफ्नो घरको होइन समग्र देशको सोंचने हो।


No comments: