Tuesday, November 10, 2015

मंडले राष्ट्रवाद: नेपालमा भ्रष्ट शासकले जनता लाई खुवाउने अफीम

मंडले राष्ट्रवाद: नेपालमा भ्रष्ट शासकले जनता लाई खुवाउने अफीम। अहिले टन्न खुवाइएको छ।
No comments: