Tuesday, November 10, 2015

यो रावण सरकार

६ वटा टाउको ६ वटा उप प्रधान मंत्री को। ४ वटा टाउको ओलीको।


No comments: