यदि मधेसी नेपाली होइन भारतीय हो भने

यदि मधेसी नेपाली होइन भारतीय हो भने मधेसी ले गरेको नाकाबंदी भारत ले गरेको होइन भनेर कसले भन्न सक्छ?Comments