Friday, November 13, 2015

90

मधेश आन्दोलन ले आज ९० दिन पुरा गर्यो. सिद्धान्तले भन्छ ९० दिन सम्म टिकेको आन्दोनल शायदै कसैले दबाउन सक्छ. मधेश आन्दोलन...

Posted by Subhash Chandra Shah on Thursday, November 12, 2015

No comments: