Monday, October 05, 2015

मधेसी भारतीय हो भने

मधेसी भारतीय हो भने मधेसी नेपालमा दोस्रो दर्जाको नागरिक किन छ? भारत त बड़ो पावरफुल देश हो।


No comments: