Tuesday, October 13, 2015

नाकाबंदी के हुँदैछ?

फिर्ता लिएको हो कि के हो?


No comments: