Thursday, September 17, 2015

नागरिकता बाट कसै लाई वंचित गर्नु मानव अधिकार को हनन

हो।


No comments: