Friday, August 21, 2015

मधेस जग गया

सुशील को ऑटोग्राफ लिन जनता सड़क मा आएका होइनन्। वार्ता मा आउ भनेर राम वरण ले के गिज्याएको? सुशील बामे सरकार राजीनामा दे।संविधान, कानुन, समझौता नमान्ने अवैध सरकार राजीनामा दे

No comments: