१६ बुँदे बाट एक कदम अगाडि बढ़ेर

१६ बुँदे बाट एक कदम अगाडि बढ़ेर एउटा १७ बुँदे पनि गर्दि हाल्ने कि?
Comments