आयोग लाई ६ महिना होइन, १ महिना ले पुग्छ

६ महिना धेरै भयो।


Comments