नेपालमा भारत प्रतिको गहिरो घृणा

यो racist hatred हो।
#GoHomeIndianMedia?Comments